سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/12/28 | 2:6 صبح | نویسنده :

اما جواب این سوال که ازچه سالی نوروز بر اول بهار تثبیت شد:
درسال  467 ه.ق  میرزاعبدالرحمان خازنی منجم مشهور به دستورسلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی ، تقویم یزدگردی را اصلاح کرد که هدف از این اصلاح تثبیت دائمی نوروز بر اول بهاربود. این تقویم به "تقویم سلطانی" معروف شد.
سه سال بعد از کار خازنی، منجمانی که دراصفهان برای رصد کواکب و تنظیم زیجی گرد آمده بودند همان صورت مأنوس تاریخ یزگردی را با نوروز ثابت تحویلی خازنی برای وقت شناسی انتخاب کردند. مبدأ این صورت دوم را در اصفهان ازسال471ه.ق اختیارکردند و آن را " تقویم جلالی"نامیدند. که اگر به تقویمهای نجومی فعلی دقت کرده باشید باعنوان جلالی است.


اماسیرتحول تقویم هجری شمسی:


1- تقویم هجری شمسی برجی: دوره ی دوم مجلس شورای ملی ایران درماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر1329ه.ق مطابق 12 حوت 1289 هجری شمسی برجی، این تقویم رابه عنوان مقیاس رسمی زمان درمحاسبات دولتی پذیرفت.
اصول تقویم شمسی: الف- مبدأ: اول بهارسال شمسی است که واقعه ی هجرت پیامبرازمکه به مدینه درآن سال اتفاق افتاده است
.                         ب- آغازسال: که همان تحویل شمس ازبرج حوت به برج حمل بود.
ج- نوع سال: شمسی حقیقی وآن عبارت ازمدت زمان بین دوعبور متوالی مرکزخورشید ازنقطه اعتدال بهاری است.

 د- ماهها: نام ماههای این تقویم به ترتیب همنام با دوازده صورت فلکی قدیمی منطقة البروج است که عبارتنداز: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، ،سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

ه- تعدادشب و روزهای ماهها: برابربامدت حرکت خورشید درهمان برج که 29 تا 32 شبانه روزبوده است.

2- تقویم هجری شمسی
:  دوره ی پنجم مجلس شورای ملی ایران در"قانون تبدیل بروج ماههای فارسی ازنوروز1304ه.ش" تقویم هجری شمسی رابه عنوان تقویم رسمی کشورپذیرفت وآن راجایگزین تقویم شمسی برجی کرد.

اصول آن: الف- مبدأتاریخ: سال هجرت پیامبر
ب- آغازسال: روزاول بهار
ج- نوع سال: کماکان شمسی حقیقی
د- اسامی وتعدادایام ماهها: فروردین،اردیبهشت،خرداد،تیر،مرداد،شهریور که هرکدام 31 روز
مهر، آبان، آذر، دی، بهمن: 30 روز و اسفند 29 روز  و  درسال کبیسه 30 روز.

چندنکته:

1- باید دانست تاریخی که ازسال 1304 ه. ش موردعمل ماست براساس کارخازنی است.
2- تقویم هجری شمسی ، هم اکنون نیز تقویم رسمی ایران واصول آن ازهرلحاظ به جزدرنام وتعداد شب و روزهای ماهها همانند تقویم هجری شمسی برجی است.
3- اسامی ماههای تقویم هجری شمسی ریشه اوستایی دارد.

4- برتری های علمی تقویم هجری شمسی:

الف- مدت سال شمسی حقیقی، نوروز و کبیسه های این تقویم، دقیقا"برمبنای محاسبات نجومی تعیین میشود.  تقویم هجری شمسی، تنهاتقویم متداول درجهان است که علاوه برکبیسه های چهارساله، کبیسه پنج ساله نیزدارد.
ب- تعدادشبانه روزهای ماه های تقویم هجری شمسی، مبنای نجومی وطبیعی دارد. به عبارت دقیق تر، تعدادشبانه روزهای ماهها با مدت حرکت ظاهری غیریکنواخت مرکزخورشید بر روی دایرة البروج، هماهنگی دارد.
ج- آغازسال تقویم هجری شمسی باسالگرد تولد بهار شروع می شود و این ویژگی منحصربه فرد فقط اختصاص به تقویم هجری شمسی دارد

 

منابع: 1- مقاله ای ازمرحوم استادسیدمحمدمحیط طباطبایی. 2- مقاله ای ازمحمدرضا صیاد. 3-کتاب بیست مقاله تقی زاده  4- لغتنامه دهخدا
  • سه سیب
  • روینیا
  • کارت شارژ همراه اول